Học thuyết âm dương

Học thuyết âm dương Học thuyết âm dương là học thuyết giải thích sự vận động và biến hóa của vạn vật. Học thuyết âm dương thuộc triết học duy vật cổ đại Phương Đông, là nền tảng tư duy và kim chỉ nam cho thầy thuốc Y học Cổ truyền. Âm dương là khái … Continue reading Học thuyết âm dương